ב"ה

המצוה היומית

שיעור 194: מצוות לא תעשה ק״ז; מצוות עשה ק״ז

המצווה הק"ז

האזהרה שהזהרנו מלשנות את הקודשים מקרבן לקרבן, כגון שהיה שלמים, לעשותו אשם, או אשם, לעשותו חטאת - שזה וכיוצא בו בלא תעשה. והוא אמרו יתעלה בבכור בהמה: "לא יקדיש איש אתו" (שם, כו).

ובא בקבלה "לא יקדיש איש אתו" - הקדש מזבח.

ולשון ספרא: "אין לי אלא בכור, מנין לכל הקודשים שאין משנין אותם מקדושה לקדושה? תלמוד לומר: "בבהמה לא יקדיש איש אתו" - רמז על מה שנאמר: "אשר יבכר לה' בבהמה לא יקדיש איש אתו" כאילו אמר "כל מה שהיא לה' בבהמה לא יקדיש איש אותו קדושה אחרת, אלא ישאר כמו שהוא.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ה' מתמורה.

המצווה הק"ז

הציווי שנצטווינו בטומאת המת, ומצווה זו כוללת כל דיני טומאת מת.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות