הציווי שנצטווינו בטומאת אדם מצורע, צווה זו כוללת כל דיני צרעת אדם: מה ממנה טמא ומה ממנה טהור, מה ממנה צריך הסגר ומה שאינו צריך, ומה שצריך עם ההסגר - גילוח, כלומר: תגלחת הנתק - וזולת זה מפרטי דיניה ואיכות טומאתה.