הציווי שנצטווינו לעשות פרה אדמה, שתהא מוכנת למה שצריך בטהרה מטומאת מת, כמו שאמר יתעלה: "והיתה לעדת בני ישראל למשמרת" (במדבר יט, ט).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכתא המיוחדת לה, והיא מסכת פרה.