האזהרה שהזהרנו מלהשאיר מקרבן תודה עד בקר, הוא אמרו בקרבן תודה: "לא תותירו ממנו עד בקר" (ויקרא כב, ל).

ומזה למדנו שאר קודשים, שכל מה שנותר מהם לאחר זמן אכילתם - הרי הוא נותר וחייב לשרפו לפי שהוא נתק לעשה; ושרפתו מצוות עשה. כמו שביארנו במצווה צ"א ממצוות עשה.