ב"ה

המצוה היומית

שיעור 139: מצוות עשה קל״א, קכ״ה

המצווה הקל"א

הציווי שנצטווינו להתוודות לפניו יתעלה, שהפרשנו את חובת המעשרות והתרומות, להתנקות מהם גם בדבור, כדרך שהתנקינו מלהחזיק בהן בפעל, וזהו הנקרא: "וידוי מעשר". והציווי בזה הוא אמרו יתעלה: "ואמרת לפני ה' אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה וגו'" (שם כו, יג).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו ואופן הביעור ועניינו בפרק אחרון ממעשר שני.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקכ"ה

הציווי שנצטווינו להפריש את הבכורים ולהביאם למקדש, וא אמרו יתעלה: "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך" (שמות כג, יט).

ופשוט, שמצווה זו אינה נוהגת אלא בפני הבית, ואינם באים אלא מפירות ארץ ישראל וסוריא ועבר הירדן ומשבעת המינים בלבד.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת בכורים. ושם נתבאר שהם, כלומר: הבכורים, נכסי כהן.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
פרשת
טקסט הפרשה:
דף זה מופיע בשפות אחרות