ב"ה

המצוה היומית

שיעור 136: מצוות לא תעשה ק״נ, קנ״א

המצווה המשלימה ק"נ

האזהרה שהזהרנו מלאכול מעשר שני בטמאה, אפילו בירושלים, עד שיפדה, לפי שהכלל אצלנו שמעשר שני שנטמא פודין אותו אפילו בירושלים, כמו שנתבאר במכות. והאזהרה על זה הוא אמרו: "לא בערתי ממנו בטמא" (דברים כו, יד).

ובא בקבלה: בין שאני טמא והוא טהור בין שאני טהור והוא טמא. ובגמרא מכות שנתבאר עוד, שהמעשר והביכורים אסור לבער מהם בטמאה, ואוכלם בטומאת עצמן לוקה, ובתנאי שיאכל מעשר זה בטומאה בירושלים בלי פדיון ואז ילקה, כמו שזכרנו.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף מכות.

המצווה הקנ"א

האזהרה שהזהרנו מלאכול מעשר שני באנינות, והוא אמרו יתעלה: "לא אכלתי באני ממנו" (שם).

ולשון המשנה, שהמעשר והביכורים טעונין הבאת מקום וטעונין וידוי ואסורין לאונן. וכן כל אונן אסור לאכל בקודשים מפסוק זה. ולשון התורה גם כן: "ותקראנה אותי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה'" (ויקרא ט, יט).

וכבר נתבארו דיני האנינות בפרק ח' מפסחים ופרק ב' מזבחים.

והאוכל קודשים או מעשר שני באנינות - לוקה.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
פרשת וילך
דף זה מופיע בשפות אחרות