ב"ה

המצוה היומית

שיעור 258: מצוות עשה רל״ו; מצוות לא תעשה רפ״ט, רצ״ה; Note About Varying Customs

המצווה הרל"ו

הציווי שנצטווינו בדין חובל בחברו, הוא אמרו יתעלה: "וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו" (שם שם, יח). ואלו הם הנקראים: דיני קנסות, ויש כתוב הכולל דיני קנסות כולם. והוא אמרו יתעלה: "כאשר עשה כן יעשה לו" (ויקרא כד, יט).

הכוונה בזה שלוקחים מממונו כדי מה שהזיק לחברו, כמו שבא בקבלה: אפילו ביישו בלבד - הרי אלו גובים מממונו כדי אותו הנזק.

ודע שדיני קנסות אלו כולם נזקי אדם באדם. וכן אם הזיקה בהמה את האדם או את הבהמה - הרי כל הדינים האלה לא ידון בהם ולא יפסוק אלא בין דין הסמוכין בארץ.

וכבר נתבארנו הלכות דין זה בפרק ח' מ[בבא] קמא.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הרפ"ט

האזהרה שהזהרנו מלרצוח זה את זה, הוא אמרו: "לא תרצח" (שמות כ, יג; דברים ה, יז). והעובר על לאו זה - נהרג בהכאה מן הצוואר.

אמר יתעלה: "מעם מזבחי תקחנו למות" (שמות כא, יד). וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ט' מסנהדרין ובפרק ב' ממכות.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הרצ"ה

האזהרה שהזהרנו מלקחת כופר לרוצח במזיד, אלא יהרג בהכרח, הוא אמרו יתעלה: "ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות" (במדבר לה, לא).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במכות.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות