ב"ה

המצוה היומית

שיעור 212: מצוות עשה ק״ב, ק״ג

המצווה הק"ב

הציווי שנצטווינו בטומאת בגד מנגע, צווה זו כוללת כל דיני צרעת בגדים: איך מיטמאים ואיך מטמאים,

מה מהם צריך הסגר או קריעה או שרפה או רחיצה וטהרה וזולת זה, מכל מה שנאמר בכתוב וממה שבא בקבלה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הק"ג

הציווי שנצטווינו בטומאת בית מנגע, צווה זו כוללת כל טומאת בתים: איזה מהם צריך הסגר או נתיצת מקצת הקירות או נתיצת כולו, במה מטמא ואיך מטמא.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות