קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה

המצוה היומית

מצוות לא תעשה קכ״ה, קכ״ג, קכ״ח, קכ״ו, קכ״ז, קכ״א, קכ״ב

המצווה הקכ"ה

האזהרה שהזהרנו מלאכול קרבן הפסח מבשל או נא, אלא צלי בלבד, והוא אמרו יתעלה: "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל" (שמות יב, ט).

וכבר נתבאר לך בכלל התשיעי ממאמר זה, שהעובר על לאו זה - לוקה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקכ"ג

האזהרה שהזהרנו מלהוציא כלום מבשר הפסח מן המקום שנתקבצו לאכלו, והוא אמרו יתעלה: "לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה" (שמות יב, מו).

ולשון המכילתא: "'חוצה' - חוץ למקום אכילתו". והדבר היוצא ממנו אסור לאכלו והוא במדרגת טרפה.

ובגמרא פסחים אמרו: "המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה - אינו חייב עד שיניח. 'הוצאה' כתובה בו כשבת"; ואם הניח אז יתחייב מלקות.

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו בפרק ז מפסחים.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקכ"ח

האזהרה שהזהרנו מלהאכיל את הפסח לישראל שנשתמד, והוא אמרו יתעלה: "כל בן נכר לא יאכל בו" (שם, מג). אמר המתרגם על פי הקבלה: כל בר ישראל דישתמד.

ולשון המכילתא: "כל בן נכר - זה ישראל משמד שעבד עבודה זרה".

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקכ"ו

האזהרה שהזהרנו מלהאכיל לגר תושב מן הפסח, הוא אמרו יתעלה: "תושב ושכיר לא יאכל בו" (שם, מה).

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקכ"ז

האזהרה שהזהר הערל מלאכול הפסח, הוא אמרו: "וכל ערל לא יאכל בו" (שם, מח);

והאוכלו ערל - לוקה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקכ"א

האזהרה שהזהרנו מלשבור עצם מעצמות קרבן פסח, וא אמרו: "ועצם לא תשברו בו" (שמות יב, מו);

והשובר עצם מעצמיו - לוקה. ובפירוש אמרו: "השובר את העצם בפסח טהור - הרי זה לוקה".

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקכ"ב

האזהרה שהזהרנו מלשבור עצם מעצמות פסח שני גם כן, הוא אמרו יתעלה בו: "ועצם לא תשברו בו" (במדבר ט, יב); והשובר בו - גם הוא חייב מלקות.

ובגמרא פסחים אמרו: "כשהוא אומר 'ועצם לא תשברו בו' בפסח שני, שאין תלמוד לומר; שכבר נאמר 'ככל חקת הפסח' (שם) - האוי אחד עצם שיש בו מח ואחד עצם שאין בו מח".

וכבר נתבארו דיני שבירת העצם בפרק ז מפסחים.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת