Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

רמב"ם: שלושה פרקים

איסורי מזבח - פרק ב, איסורי מזבח - פרק ג, איסורי מזבח - פרק ד

איסורי מזבח - פרק ב

א

כל המומין הפוסלין באדם ובבהמה חמשים וכבר נמנו:

ב

ויש מומין אחרים מיוחדין בבהמה ואינן ראויין להיות באדם וכ"ג הם ואלו הן: אם היה גלגל עינה עגול כשל אדם עינה אחת גדולה כשל עגל והשניה קטנה כשל אווז אבל אם היתה אוזן גדולה ואוזן קטנה אפילו קטנה עד כפול כשר אם יש בלובן עינה יבלת שיש בה שער אם ניקב העור שבין שני חוטמיה במקום הנראה פיה דומה לשל חזיר פרוס אף על פי שאינו מחודד כשפוד:

ג

חטיה החיצונות שניקבו או שנפגמו אע"פ שנשאר מקצתן או שנגממו אם נעקרו חטיה הפנימיות שהרי בעת שפותחת פיה וצווחת הן נראין חסרין:

ד

אם ניטלו קרניה וזכרותן עמהן ולא נשאר מהן כלום אבל נקבה שיש לה קרנים כשירה אם נפגם העור שחופה את גיד הבהמה אם נפגמה הערוה של נקבה אם נפגם הזנב מן העצם אבל לא מן הפרק אם היתה ראש הזנב מפוצל לשנים בשני עצמים אם היה בין חוליא לחוליא מלא אצבע בשר אם היה הזנב קצר ועד כמה בגדי חוליא אחת מום שתים כשר ובטלה אורך שתי חוליות מום היתה שלש כשר זנב הגדי שהיה רך ומדולדל דומה לשל חזיר אם נשבר עצם מן הזנב אבל אם נשבר עצם מצלעותיו כשר מפני שאינו בגלוי:

ה

בעלת חמש רגלים או אין לה אלא שלש רגלים אם היתה אחת מרגליו וידיו פרסתה עגולה כשל חמור אע"פ שהיא סדוקה ופרוסה אם היתה ידו או רגלו קלוטה כשל חמור וזהו קלוט האמור בתורה אם נגממו טלפיה וזכרותן עמהן אף על פי שנשאר מזכרותן מעט קרוב לבשר:

ו

כל מום משלשה ושבעים מום המנויין בבהמה פוסלין אותה מן הקרבן ואם נפל אחד מהם בתמימה שהיא קדש תפדה ותצא לחולין חוץ מזקן וחולה ומזוהם שאע"פ שאינו כשר לקרבן אינו נפדה אלא יהי קיים ורועה עד שיולד בו מום אחר קבוע משאר המומין ויפדה וכן בהמת קדשים שנולד בה מום עובר אינה קריבה ולא נפדית:

ז

ארבעה מומין עוברים יש באדם ובבהמה ואלו הן: גרב לח חזזית שאינה מצרית מים שיורדין בעין ואינן קבועין סנוירין שאינן קבועין:

ח

יש שם ארבעה חוליים אחרים אם נמצא אחד מהם בבהמה אין מקריבין אותה לפי שאינה מן המובחר והכתוב אומר מבחר נדריך ואלו הן: מי שבלובן עינו יבלת שאין בו שער אם נגממו קרניו אף ע"פ שנשאר מזכרותן מעט סמוך לבשר אם נפגמו חיטיו הפנימיות [אם נגממו חיטיו הפנימיות] אם היה אחד מאלו בקדשים לא קריבין ולא נפדין אלא ירעו עד שיפול בהן מום ואם הקריבן יראה לי שהורצו:

ט

וכן בהמת קדשים שנעבדה בה עבירה או שהמיתה את האדם בעד אחד או על פי הבעלים לא קריבה ולא נפדית עד שיולד לה מום קבוע:

י

בהמה שנולד בה אחת מן הטרפיות האוסרות אותה באכילה אסורה לגבי המזבח הרי הוא אומר הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך ואף על פי שאינה ראויה לקרבן אין פודין אותה שאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים אלא ירעו עד שימותו ויקברו:

יא

נשחטה ונמצאת טריפה הרי זו תצא לבית השריפה וכן אם נמצא אחד מאיבריה הפנימיין חסר אע"פ שאינה טריפה כגון שנמצאת בכוליא אחת או שניטל הטחול הרי זו אסורה למזבח ותשרף לא מפני שהיא בעלת מום שאין חסרון שבפנים מום אלא מפני שאין מקריבין חסר כלל שנאמר תמימים יהיו לכם וכל היתר כחסר לפיכך אם נמצא שם שלש כוליות או שני טחולים פסולה:

יב

אי זו היא סנוירין קבועים כל ששהה שמונים יום ולא ראה ובודקין אותו שלש פעמים ביום שבעה ועשרים מעת שהרגישו בו וביום ארבעה וחמשים וביום שמונים אם ראה מונים לו שמונים מעת שפסקה הראייה:

יג

ובמה יודע שהמים קבועין כשאכלה עשבים לחים מראש אדר עד חצי ניסן ואכלה אחרי כן עשבים יבשים אלול וחצי תשרי ולא נתרפאה הרי אלו מים קבועים:

יד

וכמה תאכל מעשבים אלו הלחים בזמן הלח והיבשים בזמן היבש כגרוגרת או יותר קודם סעודה ראשונה של כל ימים בשלשה חדשים אלו וצריך שתאכל אותן בכל יום אחר שתייה ותהיה מותרת בשדה בעת אכילה ולא תהיה לבדה אלא היא ובהמה אחרת לצוות עמה אם נעשה לה כל אלו ולא נתרפאת הרי אלו קבועין ודאי ואם חסר אחד מכל אלו הרי זה ספק ואינה קריבה ולא נפדית:

טו

כיצד אכלה הלח כמשפטו באדר כולו וחצי ניסן ואכלה אחריו היבש כמשפטו בחצי ניסן ואייר שנמצא שאכלה בשלשה חדשים על הסדר או שאכלה כגרוגרת אחר אכילה או קודם שתייה או שהיתה קשורה או שהיתה לבדה או שהיתה בגינה הסמוכה לעיר ולא נתרפאת מכל אלו ספק קבועין או עוברים לפיכך אם הטיל בה מום אחר אינו לוקה אכלה כמשפטה בזמני האכילה ולא נתרפאה הרי היא בעלת מום קבוע:

טז

יש בדבר ספק אם למפרע היא בעלת מום קבוע מעת שבאו לה המומים או מעת שנתייאשו מרפואתה לפיכך הפודה אותה קודם שנתייאשו מרפואתה ונהנה באותו הפדיון אחר שנתייאשו מרפואתה הרי זה ספק מועל ואינו מביא קרבן מעילה כמו שיתבאר במקומו:

איסורי מזבח - פרק ג

א

אין המומין פוסלין בעוף וכן אחד הזכר ואחד הנקבה בעוף שלא נאמר תמים זכר אלא בבהמה בלבד בד"א במומין קטנים אבל עוף שיבש גפו או נסמית עינו או נקטעה רגלו אסור לגבי המזבח שאין מקריבין חסר כלל וכן אם נולד בו אחת מן הטריפות שאוסרין אותה באכילה הרי זה נפסל לקרבן:

ב

תורים קטנים פסולין ובני יונה גדולים פסולין שנאמר מן התורים או מן בני היונה תחלת הציהוב בזה ובזה פסול ועד מתי יהיו בני יונה כשרים כל זמן שעוקר כנף ומתמלא מקום עיקרו דם והתורים כשרים משיזהבו:

ג

הטומטום והאנדרוגינוס אף ע"פ שאין לך מום גדול מהן הרי הן פסולין למזבח מדרך אחרת לפי שהן ספק זכר ספק נקבה הרי הן כמין אחר ובקרבנות נאמר זכר תמים ונקבה תמימה עד שיהיה זכר ודאי או נקבה ודאית לפיכך אף העוף שהוא טומטום או אנדרוגינוס פסול למזבח:

ד

וכן הכלאים ויוצא דופן ומחוסר זמן פסולין אף על פי שאין בהם מום שנאמר שור או כשב או עז עד שיהיה כל מין ומין בפני עצמו לא שיהיה מעורב מכבש ועז כי יולד פרט ליוצא דופן והיה שבעת ימים פרט למחוסר זמן תחת אמו פרט ליתום שנולד אחר שנשחטה אמו:

ה

הנדמה אע"פ שאינו כלאים הרי הוא פסול למזבח כיצד רחל שילדה כמין עז ועז שילדה כמין כבש אף על פי שיש בו מקצת סימנין הואיל והוא דומה למין אחר פסול כבעל מום קבוע שאין לך מום קבוע גדול מן השינוי:

ו

וכן הרובע והנרבע והמוקצה לע"ז והנעבד אע"פ שהן מותרין באכילה הרי הן פסולין לגבי המזבח שנאמר כי משחתם בהם כל שיש בו השחתה פסול ובעבירה הוא אומר כי השחית כל בשר ובע"ז כתיב כי שחת עמך וכן בהמה ועוף שהרגו את האדם הרי הן כרובע או נרבע ופסולין למזבח:

ז

ויראה לי שאף על פי שאין כל הפסולין האלו ראויין למזבח לקרבן אם עבר והקריבן אינו לוקה מן התורה לפי שלא נתפרשה אזהרתן אבל אתנן זונה ומחיר כלב אסורין לגבי המזבח והמקריב אחד מהן או שניהן כאחד לוקה אחת שנאמר לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב ומפני מה לוקה אחת על שניהן מפני שנאמרו בלאו אחד:

ח

מצות עשה להקריב כל הקרבנות מיום השמיני והלאה שנאמר והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה וכל שבעת הימים נקרא מחוסר זמן ואע"פ שמחוסר זמן פסול אם עבר והקריבו אינו לוקה מפני שהוא לאו הבא מכלל עשה ולא נרצה הקרבן:

ט

תורים שלא הגיע זמנן שהן כמחוסר זמן בבהמה ובני יונה שעבר זמנן הכל כבעל מום והמקריבן אינו לוקה אף על פי שהקרבן פסול ולא נרצה:

י

המקדיש טומטום ואנדרוגינוס וטריפה וכלאים ויוצא דופן למזבח ה"ז כמקדיש עצים ואבנים לפי שאין קדושה חלה על גופן והרי הן חולין לכל דבר וימכרו ויביא בדמיהם כל קרבן שירצה ואינן כבעל מום שבעל מום יש במינו קרבן אבל המקדיש רובע ונרבע ומוקצה ונעבד ואתנן ומחיר ה"ז כמקדיש בעל מום עובר וירעו עד שיפול בהן מום קבוע ויפדו עליו וכן המקדיש מחוסר זמן ה"ז כמקדיש בעל מום עובר ואינו לוקה כמו שביארנו:

יא

נמצאו כל האסורין למזבח הרי הן י"ד ואלו הן: בעל מום ושאינו מן המובחר ומחוסר אבר מבפנים וטריפה וכלאים ויוצא דופן ורובע ונרבע ושהמית האדם הנעבד המוקצה האתנן המחיר מחוסר זמן:

יב

כל האסורין לגבי המזבח אוסרין בכל שהן אפילו נתערב אחד בריבוא נפסד הכל ונפסל למזבח וכולן ולדותיהן מותרין למזבח חוץ מולד נרבעת ונעבד' ומוקצת ושהמיתה את האדם שולדן אסורין למזבח כמותן:

יג

במה דברים אמורים כשנעבדה בה עבירה או שהמיתה כשהיתה מעוברת שהרי הולד מצוי עמה בעת שנפסלה והיה כאבר מאיבריה אבל אם נתעברה אחר שנעבדה בה עבירה או אחר שהמיתה הרי ולדה כשר למזבח אפילו נרבעה כשהיא מוקדשת ואחר כך נתעברה ואין צ"ל אם נרבעה והיא חולין ואח"כ הקדישה ונתעברה שולדה מותר וכן אפרוח ביצת טריפה מותר למזבח:

יד

המשתחוה לקמה חטיה מותרין למנחות שהרי נשתנו ונדמו לולדות של איסור מזבח שהן מותרין וכן בהמה שפטמה בכרשיני ע"ז מותרת למזבח שהרי נשתנו:

טו

לוקחין כל הקרבנות מן העכו"ם ואין חוששין להם לא משום רובע ונרבע ולא משום מוקצה ונעבד עד שיודע בודאי שזה נפסל הרי הוא אומר מעמלקי הביאום אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר למען זבוח לי"י אלהיך:

איסורי מזבח - פרק ד

א

אחד הבהמה ואחד העוף שנרבעה או שהמית את האדם או הוקצה או נעבד הכל פסול לגבי המזבח:

ב

הרובע והנרבע ושהמית את האדם אם היו שם שני עדים הרי הבהמה או העוף נסקלין ובשרן אסור בהנאה ואין צריך לומר באלו שהן אסורין לגבוה ובמה אמרו שהן אסורין למזבח כשהיו מותרין להדיוט כגון שהיה שם עד אחד בלבד והבעלים שותקין או על פי הבעלים אע"פ שאין עד כלל היה שם עד אחד והבעלים מכחישין אותו הרי אלו מותרין אף למזבח:

ג

בהמה ששחקו בה והגיחוה עד שהמיתה את האדם הרי זה כשירה למזבח מפני שהיא כאנוסה אין הבהמה נפסלת משום רובע או נרבע עד שיהיה האדם שרבעה בן תשע שנים ויום אחד בין ישראל בין עכו"ם [בין] עבד הואיל ורבעה אדם נפסלה ואם האדם הוא שנרבע מן הבהמה אינה נפסלת עד שתהיה האשה הנרבעת בת שלש שנים ויום אחד או יהא האיש הנרבע בן תשע שנים ויום אחד:

ד

מאימתי תפסל הבהמה או העוף משום מוקצה משיעשו בהן הכומרים מעשה כגון שיגזזו אותה או יעבדו בה לשם עבודה זרה אבל בדברים אינו נעשה מוקצה שאין הקדש לע"ז:

ה

הרובע והנרבע בין שהיתה הבהמה שלו בין שהיתה של חבירו בין באונס בין ברצון בין בזדון בין בשגגה בין לפני הקדשה בין לאחר הקדישה הרי זו אסורה למזבח אבל המוקצה אם היא שלו והוקצה קודם שיקדיש נפסל הקצה של חבירו או שהקצה שלו אחר שהקדישו הרי זה מותר שאין אדם מקצה דבר שאינו שלו:

ו

הנעבד בין שעבד שלו בין של חבירו בין באונס בין ברצון בין בזדון בין בשגגה בין לפני הקדש בין לאחר הקדש הרי זה אסור וירעה עד שיפול בו מום קבוע ויפדה בו כמו שביארנו והנעבד הוא וכל מה שעליו אסורין למזבח שכל צפוי נעבד אסורין בהנאה אבל המוקצה הוא אסור ומה שעליו מותר למזבח:

ז

המשתחוה להר אף ע"פ שהוא מותר בהנאה הרי אבניו אסורין למזבח וכן המשתחוה למעיין הנובע בארצו הרי מימיו פסולין לנסך אשרה שבטלה אין מביאין ממנה גזרים למערכה וכן המשתחוה לבהמה כשם שנפסלה למזבח כך צמר שלה פסול לבגדי כהונה וקרניה פסולין לחצוצרות ושוקיה לחלילין ובני מעיה לנימין הכל פסול:

ח

כל שיש בו שם לע"ז לא יעשה למלאכת הקודש אף על פי שהוא מותר בהנאה אי זהו אתנן האומר לזונה הא ליך דבר זה בשכריך אחד זונה כותית או שפחה או ישראלית שהיא ערוה עליו או מחייבי לאוין אבל הפנויה אפילו היה כהן אתננה מותר וכן אשתו נדה אתננה מותר אע"פ שהיא ערוה:

ט

נשא אחת מחייבי לאוין כל שיתן לה מחמת בעילה הרי זה אתנן ואסור והזכור אתננו אסור נתנה האשה אתנן לבועל הרי זה מותר משום אתנן:

י

האומר לחבירו הא לך דבר זה ותלין שפחתך אצל עבדי העברי הרי זה אתנן והוא שאין לו אשה ובנים אבל אם יש לו אשה ובנים הרי זה מותר בשפחה כנענית כמו שיתבאר והוא הדין באומר לזונה הא ליך דבר זה והבעלי לפלוני הישראלי הרי זה אתנן:

יא

פסק עם הזונה ליתן לה טלה אחד ונתן לה הרבה אפילו נתן אלף כולן אתנן ואסורין למזבח נתן לה אתננה ולא בא עליה אלא אמר לה יהי אצליך עד שאבוא עליך כשיבוא עליה יאסר קדמה והקריבתו קודם שיבוא עליה כשר [ואם היתה חייבת קרבן יצאה י"ח] והוא שיאמר לה בעת שנתן אימתי שתרצי לי קני אותו מעכשיו אבל אם לא אמר לה כן אינה יכולה להקריב דבר שאינה שלה:

יב

קדמה והקדישתו קודם שיבוא עליה ואחר כך בא עליה ה"ז ספק אם הוא אתנן הואיל ובא עליה קודם שתקריבנו או אינו אתנן שהרי הקדישתו קודם ביאה לפיכך לא יקרב ואם קרב נרצה:

יג

בא עליה ולא נתן לה ולאחר זמן נתן לה אפילו אחר כמה שנים הרי זה אתנן בד"א בכותית שאמר לה הבעלי לי בטלה זה שאינה צריכה משיכה או בישראלית שהיתה הטלה בחצירה ואמר לה אם לא אתן לך מעות ביום פלוני הרי הוא שלך אבל אם אמר לה הבעלי לי בטלה סתם ובא עליה ולאחר זמן שלח לה טלה הרי זה מותר משום אתנן:

יד

אין אסור משום אתנן ומחיר אלא גופן לפיכך אינו חל אלא על דבר הראוי ליקרב על גבי המזבח כגון בהמה טהורה ותורין ובני יונה ויין ושמן וסולת נתן לה מעות ולקחה בהן קרבן ה"ז כשר:

טו

נתן לה חטים ועשאתן סולת זיתים ועשאתן שמן ענבים ועשאתן יין הרי אלו כשרים שכבר נשתנו נתן לה בהמת קדשים באתננה לא נאסרה למזבח ואפילו מנה אותה על פסחו ועל חגיגתו באתננה לא נפסלו המוקדשין שכבר זכה בהן גבוה משעה שהקדישן וכן אם נתן לה דבר שאינו שלו לא פסלו שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו אא"כ נתייאשו הבעלים אבל אם נתן לה עופות אף על פי שהן מוקדשין אתנן חל עליהם ואסורים ומדברי קבלה הוא דבר זה:

טז

אי זה הוא מחיר כלב זה האומר לחבירו הא לך טלה זה תחת כלב זה וכן אם החליף כלב בכמה בהמות או עופות וכיוצא בהן כולן אסורות למזבח:

יז

שני שותפין שחלקו זה לקח עשרה טלאים וזה לקח תשעה וכלב אחד שעם הכלב מותרין אבל העשרה שכנגדו אם יש אחד מהם דמו כדמי הכלב או יתר על דמי הכלב מוציאו מן העשרה כנגד הכלב ויהיה מחירו ושארן מותרים ואם כל אחד ואחד מהן דמיו פחותין מדמי הכלב הרי העשרה כולן אסורים:

יח

נשתנה המחיר כגון שהחליף כלב בחיטים ונעשו סולת ה"ז מותר אתנן כלב ומחיר זונה מותרין אתנן זונה ומחיר כלב מותרין לבדק הבית שהרי הן משתנין אבל גופן של אתנן לא יעשה ריקועין לבית שנאמר לכל נדר להביא את הריקועים:

The text on this page contains sacred literature. Please do not deface or discard.