יום רביעי א אלול, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש: שופטים,רביעי עם פירש"י.
תהילים: א-ט. א-ג.
תניא: י. והנה...'230' עומדין וכו'.כשהיה הצ"צ [הצמח צדק] בן תשע שנים אמר לו רבינו הזקן: קבלתי ממורי [הרב המגיד] שקיבל ממורו הבעש"ט [הבעל שם טוב] בשם מורו הידוע, אשר מיום שני דר"ח [דראש חודש] אלול עד יום הכפורים, יאמרו בכל יום ויום במשך היום שלשה קאפיטלאך תהלים, וביוהכ"פ [וביום כפורים] שלשים וששה קאפיטלאך: ט' קודם כל נדרי, ט' קודם השינה, ט' אחר מוסף, ט' אחר נעילה. ומי שלא התחיל ביום ב דר"ח [דראש חודש] יתחיל באותו יום שהוא עומד בו, ואת אשר החסיר ישלים.