יום שני יג אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תבוא,שני עם פירש"י.
תהילים: סט-עא. לז-לט.
תניא: ובכל שנה ... וד"ל.החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע היה לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה העברת הערלה, וואס ניט וואס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווארען.