יום ראשון יב אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תבוא,ראשון עם פירש"י.
תהילים: סו-סח. לד-לו.
תניא: יד. לעורר...'240' מעלה.המשך הגדול הידוע בשם "בשעה שהקדימו, תער"ב" התחיל אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] לאמרו יום א' דחגה"ש [דחג השבועות] תער"ב בליובאוויטש, וסיימו ש"פ [שבת פרשת] וירא תרע"ו ברוסטוב, במאמר המתחיל וה' אמר המכסה אני מאברהם. ובו קמ"ד מאמרים.

ויש בכתובים חלק שני שלא אמרו, ולא נחלק למאמרים.