יום שישי י אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,שישי עם פירש"י.
תהילים: נה-נט. כח-ל.
תניא: וז"ש והי' ... כל חטאתם.גדולי זקני חסידי רבינו הזקן היו אומרים, אשר "יחידות" פירושו: קלאר, אפגעשטעלט, פאראיינציגט - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל [בדברי רבותינו זכרונם לברכה]: שקלים פ"ו [פרק ו'] מ"ב [משנה ב'], יבמות ס"ב. א, בראשית רבה פ"ך [פרק כ'] -

זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען זיך מיט אלע רצונות.