יום חמישי ט אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,חמישי עם פירש"י.
תהילים: מט-נד. כה-כז.
תניא: הנה מודעת...'236' פעמים וכו'.אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] אמר - ביחס להתבוננות בהעמקת הדעת בענין קשה ההשגה: אם הענין נוגע אזי מבינים ומשיגים בכי טוב, וראיה מן התורה בדיני נשים וכו' וטענותיהן שיכולות לטעון. ומדברים בזה תנאים ואמוראים והגאונים שכולם הם בעלי השכלה מופלגה, והתורה היא תורת אמת, והלא האשה אינה בערך לטעון טענות אלו. אבל האמת הוא, דכאשר הענין נוגע הנה גם חלושי הדעת ממציאים שכליים עמוקים.