יום רביעי ח אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,רביעי עם פירש"י.
תהילים: מד-מח. כב-כד.
תניא: ובירור ... 'קיח' במצרף וכור.הצ"צ [הצמח צדק] מנה שלשה דברים שבזכותם הצליח בשנת תר"ג בפטרבורג באסיפת הרבנים. ואחד מהם הוא זכות שלשים ושתים אלף השעות, אשר טרח ויגע בדרושי רבינו הזקן במשך שלשים השנים תקס"ד-תקצ"ד [בשנת תקס"ד קבע לו שיעור מיוחד ללמוד דרושי רבינו הזקן, בשנת תקצ"ד התחילו להתעסק בהדפסתם].