שבת כה אלול (תש"ג)
אמירת כל התהילים בהשכמה.
יום התועדות. סליחות - אחר חצות לילה ובסמוך לה. אבל בשאר הימים - באשמורת הבוקר.
כאשר נצבים וילך נפרדות מתחילין למפטיר וכן לשביעי - ש"פ [שבת פרשת] נצבים - ראה נתתי לפניך גו'.
שיעורים: חומש: נצבים וילך, שביעי עם פירש"י..
תהילים: קיט אשרי ... מצותך מאד. עג-עה.
תניא: יט. עוטה ... '254' דאצילות.

אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] הזקן סיפר: בהיותי במעזריטש שמעתי ממורי ורבי הה"מ [הרב המגיד] בשם מורו רבו הבעש"ט [הבעל שם טוב] נ"ע [נשמתו עדן]: החדש השביעי שהוא החדש הראשון לחדשי השנה, הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] בעצמו מברכו בשבת מברכים שהוא השבת האחרון דחדש אלול, ובכח זה ישראל מברכים את החדשים י"א פעמים בשנה, כתיב אתם נצבים היום, דהיום קאי על ראש השנה שהוא יום הדין, וכמ"ש [וכמו שכתוב] ויהי היום גו' ותרגם והוה יום דינא רבא, ואתם נצבים קיימים ועומדים, והיינו שזוכים בדין, ובשבת שלפני ר"ה [ראש השנה] שהוא שבת האחרון דחדש אלול קוראין אז פרשת אתם נצבים, דזהו ברכתו של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא], בשבת מברכים חדש השביעי שהוא המשובע והמשביע ברוב טוב לכל ישראל על כל השנה.