יום שלישי ז אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,שלישי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג. יט-כא.
תניא: הנה אתערותא ... 'קיח' המחייהו.אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] הזקן הורה לכתוב פצוע דכא באלף לבסוף ולא בהא.

בפראג יש ס"ת [ספר תורה] שקבלה בידם שהגי-ה עזרא הסופר, אין קורין בו אלא בשמח"ת [בשמחת תורה] וגוללין אותו תמיד בפרשת שמע. כשהייתי בפראג בשנת תרס"ח ראיתיה וכתוב בו "דכא" באלף. כן כשהייתי בוארמס בשנת תרס"ז ראיתי שם ס"ת [ספר תורה] אשר מקובל בידם שכתבו מהר"ם [מורנו הרב ר' מאיר] מרוטנבורג וגם בו כתוב דכא באלף. ועיין בשארית יהודא [יו"ד [יורה דעה] סימן ט"ז] ודברי נחמיה [יו"ד [יורה דעה] סימן כ"ב]. ובספר משנת אברהם [סימן ל"ב] מציין כמה ספרים הדנים בזה.