שבת כז מנחם אב. (תש"ג)
שיעורים: חומש: ראה, שביעי עם פירש"י..
תהילים: קכ-קלב.
תניא: ח. זורע...בחו"ל וד"ל.

מברכים ר"ח [ראש חודש] אלול, אמירת כל התהלים בהשכמה. יום התוועדות.

חודש אלול הוא חדש החשבון. דכמו בגשמיות הנה הבעל עסק.. בכדי שיהיה העסק כדבעי ויתן רוח רב, צריך מזמן לזמן לעשות חשבון ולתקן את כל החסרונות... כן הוא גם בעבודה הרוחנית בעבודת השי"ת [השם יתברך], דכל השנה הנה כל ישראל עוסקין בתורה ומצות ובמדות טובות, בחדש אלול הוא חדש החשבון אשר כל אחד ואחד מישראל, כל חד וחד לפום שיעורא דילי'[ה] הן היושב אהל והן הבעל עסק, צריכים לעשות חשבון צדק בנפשם מכל אשר עבר עליהם במשך השנה, ולידע המעלות בעבודתם ולחזקם, ואת החסרונות שבהם ובעבודתם לתקנם. דעל ידי הכנה טובה זו.. זוכים לשנה טובה ומתוקה בגשמיות ורוחניות.