יום חמישי יד סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: והנה כמו... '158' ליש.

בלבישת טלית קטן בבוקר בידים נקיות ובמקום שמותר לברך, מברכים "על מצות ציצית" - כיון שאין בט"ק [בטלית קטן] שלנו שיעור עיטוף. אם אסור לברך, אזי קודם התפלה - אם אינו לובש ט"ג [טלית גדול] - ימשמש בד' ציציותיו ויברך אז.