יום שני יא סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.
תהילים: ס-סה.
תניא: והמשל... '156' ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד [על דרך] החסידות, זיינען פאראן אלע מדריגות... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט האבען. עס איז אבער אויך פאראן - ת"ל [תודה לא-ל] - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטא אזא קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט א השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק שכלי, איז דאס דער אמת'ער תחית המתים.