יום שישי ח סיון, אסרו חה"ש [בחו"ל] (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, ששי.
תהילים: מד-מח.
תניא: פרק ב. והנה... '154' אינו כן .

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] [א צוזאמענקונפט וואו השי"ת [ה' יתברך] כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים] און גנת אגוז [בגימטריא חטא]. און השי"ת [ה' יתברך] גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש קען זיך אליין אויסקלייבען א וועג אין לעבען.