יום שני יט אייר, לד לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, שני עם פירש"י.
תהילים: צ-צו..
תניא: ואח"כ... 'ע' ית' כנ"ל.

חסידות איז א ג-טליכער פארשטאנד, דער פארשטאנד וואס ווייזט דעם מענטשן ווי קליין ער איז, און ווי גרויס ער קען זיך דערהויבן.

.