יום שישי טז אייר, לא לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, שישי עם פירש"י.
תהילים: עט-פב.
תניא: אך ידיעתו... במ"א.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כשהי'[ה] נוטל צפרניו, הי'[ה] מערב עמהם קיסם, קודם השריפה.

אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] אמר להחסיד ר' אלי' אבעלער - איש פשוט מצד כשרונותיו וידיעותיו - כשנכנס אליו ליחידות: אלי' איך בין דיר מקנא. פאהרסט אויף מערק זעהסט א סך מענשען, איז ווען אינמיטען עסק רעדט מען זיך מיט יענעם פאנאנדער אין א אידישען ווארט א עין יעקב ווארט, און מ'איז מעורר אויף לערנען נגלה און חסידות, פון דעם ווערט שמחה למעלה. און די מעקלעריי צאהלט דער אויבערשטער אפ בבני חיי ומזוני. און וואס גרעסער דער מארק מעהר ארבעט, איז גרעסער די פרנסה.