יום ששי יח ניסן, שלשה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.
תהילים: פח - פט.
תניא: והנה כל .. כו' כנ"ל.


במנחה אין אומרים הודו, אבל אומרים פתח אלי'[הו].
שנת תר"ח אמר הצמח צדק מאמר על פסוק אם כסף תלוה גו', כסף הוא הנשמה, על שם שהיא תמיד בכוסף ותשוקה לעלות למעלה, וכדכתיב רוח האדם היא העולה למעלה, דאדם הם נש"י [נשמות ישראל], אתם קרוים אדם, והנשמה נתונה בהלואה להאדם, וכתיב ימים יוצרו גו', דיש מספר קבוע כו', וחסר יומא חדא חסר לבושא חדא.