שבת יד כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י..
תהילים:עב-עו.
תניא: דוד ... '320' בעת צרתו.

מברכין ברכת המזון בכוס של ברכה, אף שאין עשרה. הכוס על כף היד והאצבעות זקופות. אוחז הכוס מאמירת "רבותי מיר וועלען בענטשען" עד אחרי סיום ברכה שלישית, שאז מעמידו על השלחן.

באחת משיחותיו ביאר אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] ותוכן דבריו: יש צדיק ישר תמים חסיד. צדיק ע"ש [על שם] קיום מ"ע [מצות עשה] - ממשיך גילוים דסדר ההשתלשלות. ישר ע"ש [על שם] קיום ל"ת [לא תעשה] - גילוים למעלה מסדר ההשתלשלות. תמים - ערנסטקייט - גילויים דטעם עצו ופריו שוים, התחברות סוכ"ע [סובב כל עלמין] וממכ"ע [וממלא כל עלמין]. למעלה מכולם חסיד, ויש בזה ג' מדריגות: א) שעניני העולם אינם מטרידים ומבלבלים אותו. כאו"א [כל אחד ואחד] יכול להגיע לזה וכאו"א [וכל אחד ואחד] מחוייב להגיע לזה. ב) שכל עניניו הם אלקות. ואף שלא רחוקה היא ממך גו', מ"מ [מכל מקום] אין זה שייך לכאו"א [לכל אחד ואחד]. ג) מ"ש [מה שכתוב] בת"ז [בתקוני זהר]: איזהו חסיד המתחסד עם קונו עם קן דיליה, ופירש בסש"ב [בספר של בינונים] שזהו ליחדא קובו"ש [קודשא בריך הוא ושכינתיה] בתחתונים ולא לרוות נפשו הצמאה בלבד.