יום שלישי כט כסלו, ה דחנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: מקץ, שלישי עם הפירש"י.
תהלים: קמ-קנ.
תניא: פרק ד. ועוד יש... ,ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען [אין דער צייט פון די יונים] זיינען געווען: דאס חבר'ן זיך מיט די יונים, לערנען זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט היטן די אידישע טהרה. די שטראף-צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית המקדש, הריגה און שקלאפערי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען די גרויסע ג-טליכע וואונדער-ישועה, דער נס חנוכה.