יום שישי טז תשרי, ב דחג הסוכות [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שישי עם פירש"י.
תהילים: עט-פב.
תניא: אהוביי...או"נ מלו"נ.

בקדוש הלילה: שהחינו ואח"כ [ואחר כך] לישב בסוכה. במנחה א"א [אין אומרים] הודו, אבל אומרים פתח אליהו.

הצ"צ [הצמח צדק] סיפר: תקס"ט האבען מיר געהערט פון זיידען דעם זעקסטען מאל דעם ושאבתם מים - הראשון - פון לקו"ת [לקוטי תורה], און עס איז געווען ע"ד [על דרך] ווי די גמרא זאגט [ירושלמי סוכה פ"ה [פרק ה'] ה"א [הלכה א']] שמשם שואבים. יונה האט מקבל געווען בשמחת בית השואבה גילוי הנבואה, מיר האבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט קומען, שנעוץ תחלתן בסופן.