ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת ט״ו. תשרי ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:17
עלות השחר (עלות השחר):
05:50
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:34
זריחה (הנץ החמה):
09:30
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:30
חצות (היום):
13:01
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:01
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:17
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:28
שקיעת החמה (שקיעה):
19:04
יציאת השבת / החג:
00:31
חצות הלילה (הלילה):
60:04 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
יום טוב ראשון של חג הסוכות
הלכות ומנהגים

בשבעת ימי חג הסוכות אנו יוצאים מן הבית אל הסוכה, מבנה עראי המכוסה ב'סכך' מן הצומח הכשר לחג הסוכות. יש להשתדל לאכול לפחות את הסעודה הראשונה של ליל החג בסוכה. לפני אכילת דברי מזונות, לחם או יין בסוכה מברכים ברכה מיוחדת על הישיבה בסוכה "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לישב בסוכה".

על-פי הקבלה, בכל יום מחג הסוכות באים לבקר אותנו 'אושפיזין' - קבוצת אורחים מיוחדים. בכל יום מנהיג אותם אורח אחד. האושפיזין הם: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, הרבי הקודם מליובאוויטש שוחח גם על 'אושפיזין' חסידיים והם: הבעל שם טוב, המגיד ממעזריטש, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר המהר"ש ואדמו"ר הרש"ב. מדי שנה, היה הרבי מליובאוויטש זי"ע נושא מדי ערב שיחה מיוחדת בה עמד על התכונות המיוחדות של אורחי אותו היום.

בבית המקדש במהלך חג הסוכות היו מנסכים מים על המזבח. את המים היו שואבים בטקס מיוחד ובלילות החג היו שמחים בשמחה גדולה על קיום המצווה. כזכר למצוות ניסוך המים אנו מוסיפים בשמחה, וברחבי הארץ ובעולם נערכים חגיגות "שמחת בית השואבה" בבתי כנסת, במרכזים קהילתיים וברחובה של עיר.

לשמחה בחג הסוכות סיבה מיוחדת נוספת: בחג זה יש מצווה מיוחדת בתורה לשמוח, כמו שנאמר "ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים".

מכיוון שהיום הראשון של חג הסוכות חל בשבת, לא מברכים על ארבעת המינים עד למחר - ביום ראשון.