Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 9 אוגוסט 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:36
עלות השחר (עלות השחר):
05:14
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:01
זריחה (הנץ החמה):
09:21
סוף זמן קריאת שמע:
10:29
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:45
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:11
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:09
הדלקת נרות:
19:31
שקיעת החמה (שקיעה):
19:58
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
68:09 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה שבו המרגלים, שנשלחו על-ידי משה ארבעים יום קודם לכן כדי לרגל את הארץ המובטחת, אל מקום חניית ישראל במדבר. בידי המרגלים היו פירות ענק, ולמרות ששבחו את פוריות הארץ, הם הפחידו את העם בסיפורי אימה על ענקים המתגוררים בארץ. לא ניתן לכבוש את הארץ, הטעימו.

ירושלים נמצאת תחת מצור רומאי, ומלחמת אחים פורצת בין מחנות שונות בקרב הנצורים. המלחמה פורצת על רקע השאלה האם ללחום ברומאים או להיכנע להם. קבוצה אלימה במיוחד משלחת אש במחסני המזון בעיר, ובכך גורמת לרעב איום שאורך שלושה שנים, עד לכיבוש העיר בידי הרומאים.