Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 6 אוגוסט 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:34
עלות השחר (עלות השחר):
05:11
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:59
זריחה (הנץ החמה):
09:20
סוף זמן קריאת שמע:
10:29
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:47
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:13
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:34
שקיעת החמה (שקיעה):
20:01
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
68:33 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרב יצחק לוריא אשכנזי, הידוע בשם "האר"י הקדוש", נפטר בה' באב בשנת ה'שלב לבריאת העולם. האר"י נולד בירושלים, בילה שנים רבות בלימוד בהתבודדות ליד קהיר שבמצרים. בשנת ה'של (1570) התיישב בצפת, שם חי שנתיים עד לפטירתו בגיל 38. במהלך תקופה קצרה זו, הביא האר"י גישה חדשנית ומהפכנית ללימוד הקבלה, והוא נחשב לאחד האישים החשובים ביותר להתפתחות המיסטיקה היהודית. "מצוה לגלות זאת החכמה" אמר האר"י, ובכך פתח להמון העם פתח ללימוד הקבלה, לאחר מאות שנים בהם היתה נגישה ליחידי סגולה בלבד.