Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 2 אוגוסט 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:30
עלות השחר (עלות השחר):
05:08
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:56
זריחה (הנץ החמה):
09:19
סוף זמן קריאת שמע:
10:28
סוף זמן תפילת שחרית:
12:47
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:49
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:16
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:16
הדלקת נרות:
19:38
שקיעת החמה (שקיעה):
20:05
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
69:03 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
ראש חודש
היסטוריה יהודית

הכהן הגדול הראשון, אהרן אח משה ומרים, נפטר בגיל 123 בראש-חודש אב.

תאריך פטירתו מוזכר בתורה – וזהו יום הפטירה היחיד המוזכר בתורה (במדבר לג, לח).

ביום זה, לאחר מסע מפרך מבבל (שהחל בי"ב בניסן), הגיע עזרא הסופר יחד עם קבוצת יהודים לארץ ישראל, כדי להתגורר בסמיכות לבית-המקדש השני שנבנה זה עתה. רק קבוצה קטנה היגרה לארץ ישראל; רוב היהודים, ביניהם תלמידי חכמים רבים, העדיפו להשאר בבבל בשל התנאים הקשים שציפו למתיישבים בארץ.

הלכות ומנהגים

היום הוא היום הראשון של חודש אב (המכונה גם: "מנחם אב").

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.

במהלך תשעת הימים מראש חודש באב ועד לט' בחודש, אנו נוהגים מנהגי אבילות מיוחדים, כאבילות על חורבן בית המקדש הראשון והשני, שנחרבו בחודש. זה. מלבד מנהגי האבלות שהחלו בתקופת "שלושת השבועות", נמנעים מהפעולות הבאות: אכילת בשר, שתיית יין, רחיצה לשם תענוג, שמיעת מוזיקה ופעולות מהנות אחרות. (לעדות שונות מנהגים אחרים; אנא פנה אל הרב המקומי למידע נוסף).

אכילת בשר ושתיית יין מותרים בסעודת מצוה (כמו: ברית מילה, סעודה לרגל סיום מסכת בתלמוד וכדומה). הרבי מליובאוויטש קרא לערוך סיומי מסכת בכל יום של "תשעת הימים", גם ללא סעודת מצוה.

בעודו מצטט את הפסוק "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" (ישעיה, א, כז) עורר הרבי כי יש להוסיף בלימוד התורה ובנתינת צדקה במשך ימים אלו.