Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 17 אוגוסט 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:44
עלות השחר (עלות השחר):
05:20
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:06
זריחה (הנץ החמה):
09:23
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:19
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:40
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:04
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:23
שקיעת החמה (שקיעה):
20:02
צאת השבת:
00:45
חצות הלילה (הלילה):
67:01 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

סיר משה מונטיפיורי היה פילנתרופ מפורסם שהקים מפעלי עזרה יהודיים ברחבי העולם. הוא נפטר ביום זה, בגיל 101.

הלכות ומנהגים

השבת לאחר תשעה באב מכונה בשם "שבת נחמו", על שם ההפטרה המתחילה במילים "נחמו נחמו עמי". הפטרה זו היא הראשונה מסדרה בת 7 הפטרות, המכילות דברי ניחומין של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל.