Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 1 אוגוסט 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:29
עלות השחר (עלות השחר):
05:07
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:56
זריחה (הנץ החמה):
09:19
סוף זמן קריאת שמע:
10:28
סוף זמן תפילת שחרית:
12:47
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:50
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:16
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:38
שקיעת החמה (שקיעה):
20:06
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
69:11 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי שלמה יצחקי, המכונה "רש"י", נפטר ביום.

רש"י נולד בעיר טרויש שבצרפת. פרשנותו לתורה, לנביאים ולתלמוד נפוצה חיש מהר ברחבי העולם והפכה לכלי בסיסי בהבנת התורה, עבור תלמידי חכמים ופשוטי העם כאחד.

ספרים רבים חוברו על דברי רש"י כדי לפרשן את דבריו. הרבי מליובאוויטש ביאר פעמים רבות כיצד גישתו הפשטנית לכאורה של רש"י (שכתב על עצמו: "אני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא"), טומנת בחובה רבדים ומשמעויות נסתרות גם-כן.