Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 19 יוני 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:43
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:35
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:18
סוף זמן תפילת שחרית:
12:42
חצות (היום):
13:19
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:55
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:24
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:50
שקיעת החמה (שקיעה):
20:32
צאת השבת:
00:42
חצות הלילה (הלילה):
71:55 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בתשיעי לחודש תמוז פרץ צבא המלך הבבלי נבוכדנצאר את חומות ירושלים. המלך צדקיהו נלכד על-ידי החיילים והובא לבבל. כיבוש ירושלים הושלם חודש לאחר-מכן, כאשר בית המקדש הראשון נחרב ורוב היהודים תושבי הארץ גלו לבבל. נהוג היה לצום ביום זה, לזכר החורבן, אך לאחר הפעם השניה בה נפרצו חומות העיר, בי"ז בתמוז – הפעם על-ידי הרומאים – נקבע הצום לי"ז בחודש.

הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה. השבת אנו קוראים את הפרק החמישי מפרקי אבות.