Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 25 מאי 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:08
עלות השחר (עלות השחר):
04:48
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:38
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:46
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:14
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:38
שקיעת החמה (שקיעה):
20:06
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:40 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בשנת 1509, הקיסר מקסימיליאן מגרמניה ציווה לאסוף ספרי קודש מפרנקפורט וקלן ולהשמיד, לאחר שיהודי שהתנצר האשים כי הספרים מכילים האשמות נגד הנצרות. היהודים ביקשו מהקיסר לבטל את הגזירה, והוא הסכים לחקור את הנושא. צוות החקירה הסיק כי ספרים בודדים פוגעים בנצרות באופן גלוי וכי ערכם המוסרי והתיאולוגי של הספרים הוא בלתי ניתן להחלפה. בי"ד בסיון בשנת 1510 ביטל הקיסר את גזירת השריפה.