Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 22 מאי 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:10
עלות השחר (עלות השחר):
04:50
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:39
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:45
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:13
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:36
שקיעת החמה (שקיעה):
20:17
צאת השבת:
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:23 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרב יצחק יעקב ווייס, שהתפרסם בשם ה"מנחת יצחק" על שם סידרת ספרים שחיבר, היה אב בית הדין בגרוסוורדיין רומניה לפני מלחמת העולם השניה. לאחר השואה הוא התמסר למציאת היתרים לעגונות להינשא לאחר שבעליהם נעלמו במלחמה.

הוא חיבר סידרת ספרים בשם "מנחת יצחק" המכילים שאלות ותשובות שהתעוררו בשל התפתחות הטכנולוגיה, וכן אתיקה רפואית-יהודית. הוא התמנה לראש בית הדין של "העדה החרדית", ונפטר בשנת 1989.

הוריו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, רבי לוי יצחק שניאורסאהן והרבנית חנה ינובסקי, נישאו ביום זה. בנם הבכור, נולד שנתיים לאחר-מכן בי"א בניסן תרצ"ב.

הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק הראשון. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה. השבת - שהיא השבת הראשונה לאחר חג השבועות - אנו קוראים את הפרק הראשון מפרקי אבות.