Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 15 מאי 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:16
עלות השחר (עלות השחר):
04:55
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:44
זריחה (הנץ החמה):
09:08
סוף זמן קריאת שמע:
10:18
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:42
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:09
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:31
שקיעת החמה (שקיעה):
20:12
צאת השבת:
00:37
חצות הלילה (הלילה):
69:38 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שמונה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 49
היסטוריה יהודית

בד' בסיון העלה משה על כתב את 68 הפרקים הראשונים של התורה, מבראשית ועד למתן תורה (בחומש שמות ,פרק יט).

המרד הקוזקי נגד השלטון הפולני באוקראינה, בהנהגתו של בוגדן חמילנצקי ימ"ש, החל בד' בסיוון. במצעד הדמים שלהם ברחבי אוקראינה ומדינות נוספות, הם רצחו בין 100 אלף ו-300 אלף יהודים. שלוש מאות קהילות יהודיות הושמדו בפוגרומים.

הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק השישי. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה נקיים מצווה זו בפעם האחרונה השנה, ונספור "תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "מלכות שבמלכות".