Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
Tel Aviv-Yafo, Israel | שינוי

יום שלישי 16 אפריל 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור Tel Aviv-Yafo, Israel
04:51
עלות השחר (עלות השחר):
05:26
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:12
זריחה (הנץ החמה):
09:24
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:31
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:53
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:11
שקיעת החמה (שקיעה):
19:36
לילה (צאת הכוכבים):
00:40
חצות הלילה (הלילה):
65:31 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר שנכנסו עם ישראל לארץ המובטחת, וכהכנה לקראת הקרבת קורבן הפסח, מלו היהודים את עצמם תחת השגחתו של יהושע. במהלך ארבעים שנות הנדודים במדבר תנאי מזג האויר השוררים במדבר לא היו מסייעים לריפוי פצע המילה ולפיכך עם ישראל - חוץ משבט לוי - לא מל את עצמו.

רבי משה בן נחמן - רב, תלמיד-חכם, מקובל, רופא ומנהיג יהודי מפורסם - נפטר ביום זה בשנת 1270.

הרב ישעיהו הלוי הורוביץ התפרסם בשם "השל"ה הקדוש", ראשי-התיבות של חיבורו המפורסם "שני לוחות הברית". הוא כיהן כרב בערים שונות באירופה, ולאחר-מכן היגר לארץ שם נפטר בטבריה בגיל 70.

ביום י"א בניסן בשנת תרס"ב, נולד הרבי מליובאוויטש.

קישורים נוספים:

הרבי מליובאוויטש - חייו, פועלו ומורשתו

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט אשר, פגעיאל בן עכרן.

טקסט של ה"נשיא" היומי