Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם

יום שני 16 אפריל 2018

זמנים הלכתיים (זמנים)
לצפיה בזמני ההלכה לחץ כאן כדי לקבוע את המיקום שלך
ראש חודש
שישה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 17
היסטוריה יהודית

רבי מנחם מענדל מהורודוק, שהתפרסם גם בשמו רבי מנחם מענדל מויטבסק, היה אחד מגדולי התלמידים של רבי דובער, המגיד ממעזריטש. לאחר שהמגיד נפטר בשנת 1772, התייחסו אליו התלמידים הנותרים כאל מנהיג הקהילה החסידית ברוסיה. בשנת 1777 יצא רבי מענדל בראשות קבוצה שמנתה 300 חסידים להתיישב בארץ הקודש. הוא נפטר בב' באייר ונקבר בעיר טבריה.

חמישים שנה לאחר חורבן בית המקדש הראשון, החלו זרובבל ויהושע הכהן הגדול לבנות את בית-המקדש השני, לאחר שקיבלו רשות מהמלך כורש.

למעשה, החלו להקריב קורבנות במקום בו עמד בית המקדש הראשון כמה חודשים קודם לכן. אך רק לאחר תחילת הבניה בא' באייר החלו הלוויים לשיר ולזמר בעת הקרבת הקורבנות.

הבנייה הופסקה לאחר שהלשנה מצד השומרונים למלך כורש גרמה לו לפקפק בטוהר כוונות היהודים. רק 21 שנה לאחר-מכן, בימי המלך דריווש, קיבלו היהודים רשות לשוב ולבנות את בית המקדש.

הלכות ומנהגים

היום הוא היום השני של ראש חודש אייר .

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "שבעה עשר יום שהם שני שבועות ושלושה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "תפארת שבתפארת".