Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 29 דצמבר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:18
עלות השחר (עלות השחר):
05:53
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:41
זריחה (הנץ החמה):
09:09
סוף זמן קריאת שמע:
10:00
סוף זמן תפילת שחרית:
11:42
חצות (היום):
12:09
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:42
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:46
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:45
שקיעת החמה (שקיעה) | Earliest time to kindle Chanukah Menorah:
17:12
לילה (צאת הכוכבים):
23:42
חצות הלילה (הלילה):
51:01 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
יום שביעי של חנוכה
ראש חודש
היסטוריה יהודית

ביום זה אסתר נהייתה למלכת פרס, כמו שנאמר בפסוק "ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו, בחודש העשירי הוא חודש טבת... ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים... וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי". (מגילת אסתר, פרק ב).

הלכות ומנהגים

היום הוא היום השני של ראש חודש טבת (כאשר לחודש שחלף שלושים יום, אנו מציינים שני ימים כראש חודש).

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.

בחג החנוכה אנו מציינים את "נס פך השמן", ומדליקים בכל לילה את החנוכיה כאשר בכל לילה אנו מוסיפים נר נוסף. הלילה, הלילה השמיני של חג החנוכה, אנו מדליקים שמונה נרות (משמאל לימין) (בלוח השנה היהודי, היום מתחיל עם צאת הכוכבים, ולפיכך הערב מתחיל היום השמיני של חג החנוכה).

הלילה אנו אומרים אומרים 2 ברכות לפני הדלקת החנוכיה: ברוך אתה אד-ני, א-לוהינו מלך העולם... 1) אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר חנוכה; 2) שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

לחץ כאן לאתר הבית של חג החנוכה

לרגל הנס אנו מוסיפים תפילות מיוחדות. בתפילת הבוקר אנו אומרים "הלל שלם", ובתפילות שמונה-עשרה וברכת המזון אנו מוסיפים את "ועל הניסים". אין אומרים תחנון במהלך כל חג החנוכה.

בחג החנוכה אנו אוכלים מאכלים מטוגנים בשמן כמו לביבות וסופגניות – לזכר נס פך השמן.

מנהג יהודי עתיק הוא לשחק בסביבון עליו כתובות האותיות: נ ג ה פ (ובחו"ל: ש), שהם ראשי תיבות של: נס גדול היה פה (בחו"ל: שם).
קישורים נוספים: המדריך לשחקן הסביבון המתחיל

בחנוכה נוהגים לחלק "דמי חנוכה" לילדים. אדמור"י חב"ד נתנו דמי חנוכה לילדיהם בלילה הרביעי והחמישי, אך הרבי מליובאוויטש עודד את קיום המנהג בכל לילה מלילות החג – חוץ משבת קודש, בה אסור להתעסק עם כספים.