Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
Tel Aviv-Yafo, Israel | שינוי

יום שישי 28 דצמבר 2018

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור Tel Aviv-Yafo, Israel
05:18
עלות השחר (עלות השחר):
05:52
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:40
זריחה (הנץ החמה):
09:09
סוף זמן קריאת שמע:
10:00
סוף זמן תפילת שחרית:
11:42
חצות (היום):
12:08
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:41
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:45
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:22
הדלקת נרות:
16:44
שקיעת החמה (שקיעה):
17:12
לילה (צאת הכוכבים):
23:42
חצות הלילה (הלילה):
50:59 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי משה בן מימון, תלמיד-חכם, רופא, פילוסוף ומנהיג המפורסם בראשי התיבות שלו ה"רמב"ם", נפטר ביום זה במצרים בשנת 1204. חיבורו המפורסם ביותר של הרמב"ם הוא ה"יד החזקה", הכולל הלכות בכל תחומי החיים. ספר אחר, ה"מורה נבוכים" עוסק בשאלות פילוסופיות מעמיקות.

החלק הראשון של התלמוד הבבלי נדפס בשונצינו שבאיטליה, בכ"ף בטבת שנת ה'רמד לבריאת העולם.