Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
Tel Aviv-Yafo, Israel | שינוי

יום רביעי 26 דצמבר 2018

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור Tel Aviv-Yafo, Israel
05:17
עלות השחר (עלות השחר):
05:52
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:40
זריחה (הנץ החמה):
09:08
סוף זמן קריאת שמע:
09:59
סוף זמן תפילת שחרית:
11:41
חצות (היום):
12:07
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:40
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:44
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:43
שקיעת החמה (שקיעה):
17:11
לילה (צאת הכוכבים):
23:41
חצות הלילה (הלילה):
50:57 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הונא מארי בר מר זוטרא, שהיה נשיא ("ראש גלות") יהדות בבל, נרצח בפומפדיתא על-ידי השליט הפרסי בי"ח בטבת שנת ד'רכט לבריאת העולם. באותו יום נרצח רב משרשיא בר פקוד (המנהיג היהודי השלישי שנאסר עמם, רב אמימר בר מר יהודה, נרצח חדשיים לאחר-מכן).

י"ח בטבת הוא יום פטירת רבי צבי אלימלך מדינוב, מחבר הספר החסידי המפורסם "בני יששכר".