Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
Tel Aviv-Yafo, Israel | שינוי

יום שני 17 דצמבר 2018

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור Tel Aviv-Yafo, Israel
05:13
עלות השחר (עלות השחר):
05:47
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:35
זריחה (הנץ החמה):
09:04
סוף זמן קריאת שמע:
09:55
סוף זמן תפילת שחרית:
11:36
חצות (היום):
12:03
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:36
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:39
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:39
שקיעת החמה (שקיעה):
17:06
לילה (צאת הכוכבים):
23:37
חצות הלילה (הלילה):
50:57 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

עזרא, שהנהיג את שיבת היהודים לארץ ישראל אחרי גלות בבל, פיקד על בניית בית המקדש השני, קידש את כ"ד ספרי הקודש (ה"תנ"ך") וכראש הכנסת הגדולה חקק חוקים רבים, ביניהם את נוסח התפילה, נפטר ביום ט בטבת בשנת ג'תמח לבריאת העולם (313 לפנה"ס) – 1000 שנה לאחר יציאת מצרים. פטירת עזרא מציינת את סיום תקופת הנביאים.