Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
Tel Aviv-Yafo, Israel | שינוי

יום ראשון 16 דצמבר 2018

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור Tel Aviv-Yafo, Israel
05:12
עלות השחר (עלות השחר):
05:47
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:35
זריחה (הנץ החמה):
09:03
סוף זמן קריאת שמע:
09:54
סוף זמן תפילת שחרית:
11:36
חצות (היום):
12:02
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:35
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:39
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:38
שקיעת החמה (שקיעה):
17:06
לילה (צאת הכוכבים):
23:36
חצות הלילה (הלילה):
50:58 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בניסיון שני לתרגם את התורה ליוונית (הנסיון הראשון 61 שנה קודם לכן לא הסתיים בהצלחה), כינס המלך היווני-מצרי תלמי השני 72 תלמידי חכמים, הושיב כל אחד בחדר נפרד וציווה עליהם לתרגם עבורו את התורה ליוונית. ביום ח בטבת בשנת ג'תקטו לבריאת העולם (246 לפנה"ס) הם הציגו בפניו תרגומים זהים, כולל 13 מקומות בהם הם נמנעו מלתרגם את התורה באופן מילולי (בשל טעות העלולה לנבוע מכך). תרגום זה קיבל את השם "תרגום השבעים" (למרות שתרגומים מאוחרים ולא מקוריים קיבלו גם הם שם זה). בזמנו, יום זה צויין על-ידי היהודים כיום צום מחשש לתוצאות השליליות העלולות לנבוע מתרגום זה.