ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי ד. כסלו ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:51
עלות השחר (עלות השחר):
05:25
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:11
זריחה (הנץ החמה):
08:46
סוף זמן קריאת שמע:
09:39
סוף זמן תפילת שחרית:
11:25
חצות (היום):
11:53
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:32
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:38
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:18
הדלקת נרות:
16:40
שקיעת החמה (שקיעה):
17:07
לילה (צאת הכוכבים):
23:25
חצות הלילה (הלילה):
53:03 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):