Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 17 נובמבר 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:52
עלות השחר (עלות השחר):
05:25
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:11
זריחה (הנץ החמה):
08:46
סוף זמן קריאת שמע:
09:39
סוף זמן תפילת שחרית:
11:25
חצות (היום):
11:53
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:32
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:38
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:40
שקיעת החמה (שקיעה):
17:07
לילה (צאת הכוכבים):
23:26
חצות הלילה (הלילה):
53:00 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בעשורים הראשונים של המאה החמישית, רב אשי ורבינא יחד עם קבוצת 'אמוראים' (חכמי תלמוד) קיבלו על עצמם את המשימה הכבירה של עריכת ה"תלמוד הבבלי". העבודה כללה איסוף ועריכת שיחות, דיונים ופסיקות של מאות חכמים ופוסקים שאירעו במאתיים השנים מאז שחיבר רבי יהודה הנשיא את המשנה. בי"ג כסלו נפטר רבינא, המחבר האחרון של התלמוד, ולאחר-מכן לא נוספו חלקים בתלמוד (מלבד שינויי נוסחאות מינימליים). יום זה, איפוא, מציין את סיום והשלמת התלמוד הבבלי.