Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 26 אוקטובר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:35
עלות השחר (עלות השחר):
06:08
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:52
זריחה (הנץ החמה):
09:36
סוף זמן קריאת שמע:
10:32
סוף זמן תפילת שחרית:
12:24
חצות (היום):
12:53
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:41
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:51
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:57
שקיעת החמה (שקיעה):
18:34
צאת השבת:
00:25
חצות הלילה (הלילה):
56:00 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

השבת שלאחרי שמחת תורה מכונה "שבת בראשית", על שם שבה מתחילים לקרוא את התורה מחדש, ופותחים בפרשת בראשית.

פרשת השבוע היא זו שמאפיינת את אופי השבת והשבוע. אדמור"י חב"ד היו אומרים על שבת זו: כפי שאדם מציב את עצמו בשבת בראשית, כך תתנהל השנה כולה."

שבת-קודש לפני ראש חודש מכונה בשם "שבת מברכים". אנו מברכים את החודש בברכה מיוחדת הנאמרת לפני תפילת מוסף. היום אנו מברכים את חודש מרחשוון, שיחול בימי שלישי ורביעי בשבוע הבא.

קודם ברכת החודש, נהוג להכריז את זמן ה"מולד", הזמן בו הירח החדש מופיע.

מנהג חב"ד לקרוא את ספר התהלים בבוקר יום השבת, לאחר-מכן ללמוד מאמר חסידות, ולאחר התפילה לערוך התוועדות (התכנסות רעים) חסידית