ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 3. אוקטובר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:19
עלות השחר (עלות השחר):
05:52
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:36
זריחה (הנץ החמה):
09:30
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:29
חצות (היום):
13:00
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:59
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:13
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:24
שקיעת החמה (שקיעה):
18:49
לילה (צאת הכוכבים):
00:30
חצות הלילה (הלילה):
59:35 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
חול המועד סוכות
הלכות ומנהגים

בעוד בחג עצמו אסור לעשות כל מלאכה (מלבד מלאכות מסויימות הקשורות בהכנת אוכל, הדלקת אש מאש קיימת וטלטול) הרי שבחול המועד ניתן לעשות מלאכות כל עוד אי עשיית המלאכה כרוך בהפסד מרובה של ממון.

בשבעת ימי חג הסוכות אנו יוצאים מן הבית אל הסוכה, מבנה עראי המכוסה ב'סכך' מן הצומח הכשר לחג הסוכות. יש להשתדל לאכול לפחות את הסעודה הראשונה של ליל החג בסוכה. לפני אכילת דברי מזונות, לחם או יין בסוכה מברכים ברכה מיוחדת על הישיבה בסוכה "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לישב בסוכה".

בכל יום מחג הסוכות - חוץ משבת - אנו מברכים על ארבעת המינים, הלולב, האתרוג, ההדס והערבה.

הברכה על ארבעת המינים ומדריך מצוייר

בבית המקדש במהלך חג הסוכות היו מנסכים מים על המזבח. את המים היו שואבים בטקס מיוחד ובלילות החג היו שמחים בשמחה גדולה על קיום המצווה. כזכר למצוות ניסוך המים אנו מוסיפים בשמחה, וברחבי הארץ ובעולם נערכים חגיגות "שמחת בית השואבה" בבתי כנסת, במרכזים קהילתיים וברחובה של עיר.

לשמחה בחג הסוכות סיבה מיוחדת נוספת: בחג זה יש מצווה מיוחדת בתורה לשמוח, כמו שנאמר "ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים".