Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
Tel Aviv-Yafo, Israel | שינוי

יום שני 7 ינואר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור Tel Aviv-Yafo, Israel
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:04
סוף זמן תפילת שחרית:
11:47
חצות (היום):
12:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:48
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:52
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:52
שקיעת החמה (שקיעה):
17:19
לילה (צאת הכוכבים):
23:47
חצות הלילה (הלילה):
51:26 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
ראש חודש
היסטוריה יהודית

בראש חודש שבט, שנת ב'תפח לבריאת העולם, משה כינס את כל העם היהודי והחל לחזור באזניהם את מה שנכתב בספר התורה. חזרה זו – המכונה "משנה תורה" – ארכה 37 יום, והסתיימה ביום האחרון לחייו של משה, ז' באדר. לפי המסורת הוא תירגם את התורה לשבעים שפות ביום זה.

הלכות ומנהגים

היום הוא היום הראשון של חודש שבט .

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.